Hur arbetar vi

Vår ambition är att på bästa sätt minska den miljöpåverkan vi bidrar till. 

Lastbilstransporter eller rättare sagt transporter av gods är idag en självklarhet, lika självklara är inte de miljöproblem som skapas under transporterna. 
Aldrig i historien har vi människor kunnat förflytta oss själva och våra varor lika enkelt och i så stor omfattning som vi gör idag. Våra transporter utgör i själva verket en av de viktigaste förutsättningarna för vårt industrisamhälle som helt enkelt upphör att fungera om det inte fanns tillgång till transporter. 
Transporterna har däremot en stor negativ inverkan på miljön på grund av de avgasutsläpp och andra skadeverkningar de orsakar. 

Det är därför viktigt att fortsätta söka efter lösningar som är resurssnålare och utnyttjar energin effektivare än vi gör idag, lösningar som innebär att vi inte riskerar vår hälsa eller att miljön tar skada. 

Ett steg i denna lösning är att vi genomfört en certifiering enligt SS-EN ISO 14001
Detta innebär att vi åtagit oss att ständigt minska vår miljöpåverkan. 

Vår miljöpolicy kan du läsa genom att trycka här. 

Miljösamordnare 
Per-Henrik Persson